O CENTRU

Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (CELAP) je think-tank sa sedištem u Beogradu, Srbija. Osnivači CELAP-a su filozofi, pravnici, politikolozi, antropolozi, arhitekte i teoretičari urbanizma.

CELAP je specijalizovan za istraživanja i obrazovanje u društvenim i humanističkim naukama. Zamišljen je kao centar raznovrsnih aktivnosti koje će podsticati javne diskusije od društvenog značaja za našu regiju i Evropu. Vizija Centra je da promoviše diverzitet u saradnji, te da obezbedi neophodne preduslove za inovativni, intelektualni i naučni razvoj, kao i jačanje transnacionalne i regionalne saradnje u socijalnim pitanjima kao što su ljudska prava, pravda, rodna pitanja demokratija, javne politike i dr. Njegova misija je da omogući informisane razgovore sa naučnicima, kreatorima politika i civilnim društvom. Jedna od glavnih oblasti rada Centra obuhvata istraživanja roda. CELAP se fokusira na to kako rod u konceptualnom i doslovnom smislu interaguje sa drugim kategorijama poput etničke pripadnosti, seksualnosti i socijalnog konteksta, s posebnim osvrtom na primenu rezultata istraživanja u polju praktičnih politika.

CELAP je usmeren na uspostavljanje i konceptualizaciju veza između filozofije kao discipline i različitih polja njene primene. Primena filozofije u oblasti zakonodavstva, politika i urbanizma je od posebnog značaja, jer se time stvara prostor za interdisciplinarne studije. Posebno obraćajući pažnju na evropski kontekst i njegovo intelektualno i kulturno nasleđe, CELAP ima nameru da primeni različite elemente ovog nasleđa na savremeni pravni, politički i kulturni milje Srbije i Balkana.

Aktivan i reaktivan u istraživanjima, edukaciji i međunarodnoj saradnji CELAP sarađuje sa širokom mrežom stručnjaka iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Saradnici CELAP-a imaju iskustva u sprovođenju intervjua, radu sa fokus grupama i na posebnim istraživanjima koji rezultuju kvalitativnim analizama i analitičkim sintezama.

CELAP je dobio podršku od niza fondacija i institucija do sada, kao što su: Swiss Agency for Development and Cooperation, Balkan Trust for Democracy, European Fund for the Balkans, Erste Stiftung, Goethe Institute, Institut Français, Fond za otvoreno društvo, itd.