RAZUMEVANJE RODA: SIROMAŠTVO I SOCIJALNA ISKLJUČENOST – STANJE SOCIJALNE ZAŠTITE U RURALNIM PODRUČJIMA KOSOVA* I SRBIJE

 

logo_CRZ logo_celap

Projekat ima za cilj da istraži trenutnu situaciju u oblasti socijalnih usluga za osobe koje žive u ruralnim oblastima i da ispita mogućnosti za unapređenje sistema socijalne zaštite na Kosovu i Srbiji.

Istraživači i naučnici iz Centra za razvoj zajednica (Kosovska Mitrovica) i Centra za etiku, pravo i primenjenu filozofiju (Beograd) su se udružili sa zadatkom identifikovanja potreba marginalizovanih grupa u ruralnim područjima u pristupu socijalnim uslugama, kao i identifikovanje potreba vladinih i nevladinih organizacija koje pružaju socijalnu zaštitu tim grupama.

Istraživački napori su fokusirani na nekoliko tema koje zajedno nastoje da istraže ukupan kvalitet života u ruralnim područjima. Koristeći intersekcionalni pristup skreće se pažnja na višestruku diskriminaciju i teškoće onih koji predstavljaju glavnu podršku razvoju ljudskog kapitala u svakom društvu – žene i devojke.

Prva faza dvogodišnjeg projekta posvećena je sekundarnoj analizi podataka koja će postaviti osnovu za sprovođenje kvalitativnog istraživanja na terenu, što ujedno predstavlja drugu fazu projekta. Treća faza će biti posvećena kvantifikaciji nalaza na reprezentativnom uzorku ruralnog stanovništva. Kvantitativno istraživanje biće sprovedeno i na Kosovu i u Srbiji. Istraživanje se fokusira na pristup obrazovanju, podršku pri zapošljavanju, uslugu stanovanja uz podršku, dnevne socijalne usluge, materijalnu pomoć, učešće u procesu donošenja odluka u vezi sa kreiranjem lokalnih planova za usluge socijalne zaštite u ruralnim oblastima. Rezultati istraživanja će voditi do formulisanja preporuka za donosioce odluka, ali i za pružaoce usluga socijalne zaštite. Projekat je zamišljen kao sredstvo za pružanje sveobuhvatnog i detaljnog pregleda socijalnih usluga u ruralnim oblastima Kosova i Srbije i rezultati projekta će biti jednako važni za dalji naučno-istraživački rad, kao i za uticaj na javne politike. U cilju unapređivanja postojećeg naučno-istraživačkog znanja i uticanja na socijalne politike, planira se promovisanje rezultata ovog istraživanja na međunarodnim konferencijama, kao i predstavljanje istraživačkih rezultata široj publici objavljivanjem publikacije o zaključcima istraživanja i preporuka za javne politike. Rezultati istraživanja će biti predstavljeni i na konferenciji za štampu i na dva okrugla stola u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. Konferencija za štampu i dva okrugla stola osim što će privući akademsku zajednicu imaju za cilj da pokrenu diskusiju među donosiocima odluka o potrebnim promenama u oblasti socijalne zaštite na Kosovu i u Srbiji.

logo