SARADNICI

Petar Bojanic

Email:
bojanic@instifdt.bg.ac.rs; bojanicp@gmail.com

Curriculum Vitae

  PETAR BOJANIĆ

Izvršni direktor Centra

Naučni savetnik i direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd). Doktorirao je na EHES-u (Francuska) i na Univerzitetu u Parizu X 2003. godine. Predavao je na Univerzitetu Kornel (SAD), Univerzitetu u Aberdinu (Škotska), Univerzitetu u Torinu i Univerzitetu u Beogradu. Autor je brojnih knjiga o političkoj filozofiji. Poslednju knjigu Violence et messianisme objavio je krajem 2015. godine kod izdavačā „Vrin“ u Parizu i „Mimesis International“ u Milanu.

Oblast interesovanja: Politička filozofija, Filozofija prava, Jevrejska politička tradicija

Vladan Djokic

Email:
vdjokic@arh.bg.ac.rs

  VLADAN ĐOKIĆ

Dekan Arhitektonskog fakulteta i profesor katedre za urbani dizajn i urbanu morfologiju na Univerzitetu u Beogradu.
Aktivno se bavi urbanim dizajnom i urbanim planiranjem u Srbiji, dobio je nekoliko nacionlnih i međunarodnih nagrada za svoj rad. Urednik je Srpskog arhitektonskog žurnala (SAJ) i autor je i urednik brojnih knjiga i članaka iz oblasti urbanizma, arhitekture i filozofije.

Oblast interesovanja: urbani dizajn i urbana morfologija

Sanja Bojanic

Email:
bojanics@celap.edu.rs

  SANJA BOJANIĆ

Nakon zavšetka studija filozofije na Univerzitetu u Beogradu, nastavlja doktorske studije na Univerzitetu Pariz 8, angažujući se u oblasti komparativne književnosti, studijama roda i rodnih razlika, kao i na teorijama medija i novih tehnologija. Prevodilac je sa engleskog i francuskog, autorka je članaka o radu Hélène Cixous, objavljenih na srpskom i francuskom, kao i članaka o homoseksualnosti i queer pitanjima.
Predavala je na Univerzitetu Pariz 8 i Univerzitetu u Aberdinu (Škotska), a trenutno predaje na Univerzitetu u Rijeci (Hrvatska).

Oblast interesovanja: filozofija kulture, teorije roda i queer teorija, filozofija seksualnosti

jelena ceriman

E-mail:
cerimanj@celap.edu.rs; jelena.ceriman@yahoo.com

  JELENA ĆERIMAN

Masterirala je 2006. godine na Odeljenju za sociologiju, Univerziteta u Beogradu. Trenutno na istom Univerzitetu radi na doktorskoj tezi „Rodna socijalizacija dečaka u porodicama u savremenoj Srbiji – istraživanje stavova i vaspitnih praksi majki i očeva“.  Radi na brojnim naučno-istraživačkim projektima u oblasti obrazovanja odraslih, dece i mladih, kao i socijalne inkluzije, a aktivna je i u organizacijama civilnog društva koje deluju u oblasti javnih politika.

Oblast interesovanja: Rodne studije, mladi, sociologija porodice, sociologija svakodnevnog života, sociologija obrazovanja

Vedran Dzihic

E-mail: 
vedran.dzihic@oiip.ac.at

  VEDRAN DŽIHIĆ

Vedran Džihić je naučni savetnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku – oiip, redovni predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču i direktor Centra za napredne studije Jugoistočne Evrope na Sveučilištu u Rijeci. On je nerezidentni viši naučni saradnik pri Centru za transatlantske odnose Škole za napredne međunarodne studije na Johns Hopkins Univerzitetu u Washington DC. Džihić također predaje na postdiplomskim studijama Bečki master ljudskih prava i na Diplomatskoj akademiji u Beču. Član je BiEPAG-a, Balkans in Europe Policy Advisory Group, član savetodavnog odbora Evropskog Foruma Alpbach. Vedran Džihić objavio je četiri monografije i mnogobrojne naučno-istraživačke radove u stručnim knjigama i časopisima na engleskom, nemačkom te bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Džihić redovno učestvuje na konferencijama te oglašava se u štampanim i elektronskim medijima u Evropi i SAD-u.

Oblast interesovanja: demokratija, tranzicija, evropske integracije, međunarodni odnosi, istraživanje konflikata, nacionalizam

Gazela Pudar Drasko

E-mail: 
gazela.pudar@instifdt.bg.ac.rs

  GAZELA PUDAR DRAŠKO

Zaposlena je kao naučna saradnica na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu. Doktorirala je na Filozoskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Aktivna je u oblasti istraživanja praktičnih politika i aktivnostima civilnog sektora u Srbiji i jugo-istočnoj Evropi. Angazovana je kao konsultantkinja i istraživačica na brojnim projektima međunarodnih organizacija i nacionalnih think tankova.

Oblast interesovanja: politička sociologija, studije mladih, studije društvenog angažmana

E-mail: 
verica.pavic@gmail.com
  VERICA PAVIĆ ZENTNER

Društvene, kvalitativne i kvantitativne istraživačke metode su njena glavna interesovanja. Ima iskustva u radu sa fokus grupama, dubinskim intervjuima, etnografskim istraživanjima, semiotikom, lingvističkom validacijom, online istraživanjima, kvalitativnom analizom teksta, akcionim istraživanjima, statističkom analizom i triangulacijama sa različitim kvantitativnim modelima i kvantitativnim istraživanjem u njegovoj originalnoj formi. Zainteresovana je za dublje razumevanje metodologija i njihovih praktičnih mogućnosti, kao i za razvoj metodoloških pristupa i širenje mogućnosti društvenih istraživanja na tržištu i u polju naučnih istraživanja.

Oblast interesovanja: metodologije, kvalitativna i kvantitativna istraživanja, mladi, rod

Edward Djordjevic

E-mail:
edward.djordjevic@gmail.com

  EDWARD ĐORĐEVIĆ

Studirao je filozofiju i komparativnu književnost na Univerzitetu Fordham, u Njujorku. Proveo je jedan semestar studirajući književnu teoriju na Univerzitetu Parizu VII – Denis Diderot. Njegova interesovanja uključuju Hegela, marksizam, egzistencijalističku filozofiju i kulturnu istoriju. Prevodi akademske i književne tekstove.

Oblast obrazovanja: prevodilačke studije, teorija interpretacije

Mirjana Necak

E-mail:
mirjana.necak@gmail.com

  MIRJANA NEĆAK

Istraživačica specijalizovana za kvalitativna istraživanja. Teme kojima se bavi su u oblasti marketinga, reklamiranja, alternativne kulture mladih i komunikacije na internetu. Poslednjih 10 godina se bavi alternativnom kulturom mladih u Srbiji i u toj oblasti učestvuje u istraživanjima i organizaciji događaja koji promovišu učešće mladih. Ciljna grupa s kojom radi su mladi koji žive alternativnim životnim stilovima, nasuprot mainstream kulturi. Ima iskustva u online kvalitativnim istraživanjima, zainteresovana je za razvoj i poboljšanje online kvalitativnih metodologija i tehnika.

Oblast interesovanja: Kvalitativna offline i online istraživanja, rod, subkultura mladih